12. preporaki kam avtoritee

1. Ръкописите се представят в два идентични екземпляра, написани на стандартни машинoписни страници (30 реда, 60-66 знака на ред).

2. Имената на авторите (разположени под заглавието) са в порядъка: собствено (съкратено с една буква и точка) и фамилия, следвани от местоработата.

3. Mатериалите не трябва да превишават следните размери:

За Оригинални статии, включително илюстрации и библиография (до 10 източника) без резюметата – 5-6 страници.

За Обзори – 10-15 страници.

За раздел "Казуистика" (лечебни, диагностични методи и др.) – 3 стр.

За Реферати на статии – 3 стр.

4. Всяка статия трябва да съдържа следните раздели: увод, материал и методи, резултати, обсъждане, заключение, библиография.

5. Библиографията се представя на отделна страница и съдържа до 10 източника за оригиналните стаитии и до 20 за обзорите. Източниците се подреждат според реда на използването им в текста, (не по азбучен ред).

Цитиране на статии: Фамилно име и инициал на всички автори , ако те са до трима. При повече от трима автори се посочват първите трима , последвано от “et al”, наименование на списанието в съкаратен вид според Index Medicus, година на публикуване, том, месец, брой, страници

Цитиране на книги и монографии: Автори, заглавие, място на издаване, издателство, година на издаване, страници  

6. Резюмето (до 15 реда) се представя на български и на английски език в три екземпляра, съдържащи имената на авторите и заглавието, както и ключови думи на български и английски език.

7. Фигури, диаграми, формули, черно-бели снимки (9х12 см) се представят на отделни листове със съответните заглавия, минимален обяснителен текст и легенда на български език. Те трябва да са максимално контрастни с едри букви и цифри, годни за непосредствено полиграфско възпроизвеждане. В лявото бяло поле на текста се посочва желаното място за поместване на всяка илюстрация.

8. Таблиците могат да се предоставят в текста или на отделни листове. Във втория случай се следват изискванията за фигури, диаграми, формули и форграфии.

9. В края на статията или на отделен лист се посочват трите имена на водещия автор и адресът за кореспонденция.

10.Всички материали да се изпращат на адреса на редакцията на сп. "Клинична и трансфузионна хематология" – гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15А, Клиника по Клинична хематология към УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, за проф. д-р Стефан Горанов, дмн.

Всички текстови и графични материали се изпращат задължително на електронен адрес:   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .